منو

تاریخ رفت : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگشت : ۲۶ آبان ۱۳۹۷
مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
استانبول
3 شب
تاریخ رفت:
23 و 24 آبان 97

تاریخ برگشت:
26 و 27 آبان 97

ساعت رفت: 17:30
ساعت برگشت: 21:15

نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Monarch / B.B
۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Sabena hotel / B.B
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Arach / B.B
۱٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Prens Hotel / B.B
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch / B.B
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
By Murat Crown / B.B
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora / B.B
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium / B.B
۲٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City / B.B
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Pera Rose / B.B
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Marmaray / B.B
۲٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
All Seasons / B.B
۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Green Park Merter / B.B
۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express / B.B
۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip Pera / B.B
۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza / B.B
۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Lamartine / B.B
۲٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Klass / B.B
۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic / B.B
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
BVS / B.B
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman / B.B
۲٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Downtown / B.B
۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City / B.B
۳٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Istanbul Bosphorus / B.B
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
اطلاعات آب و هوا :
استانبول
استانبول
19
خوب
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر - 3 شب اقامت در هتل - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری همراه با ناهار - بیمه مسافرتی


مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار


توضيحات

1. پرواز و هتل جارتر و در صورت کنسلی غیر قابل استرداد می باشد.

2. نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.

3. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده
و آژانس زیما سفر پارس در این مورد هیجگونه مسئولیتی ندارد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.

5. پرداخت 50% نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور استانبول آبان ( 4 شب )

تور استانبول آبان ( 4 شب )
۴ شب و ۵ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۱٫۸۴۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 28 آبان ( 5 شب )

تور استانبول 28 آبان ( 5 شب )
۵ شب و ۶ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۲۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 27 آبان ( 6 شب )

تور استانبول 27 آبان ( 6 شب )
۶ شب و ۷ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۴۴۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 26 آبان ( 7 شب )

تور استانبول 26 آبان ( 7 شب )
۷ شب و ۸ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۵۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول ( 5 شب )

تور استانبول ( 5 شب )
۵ شب و ۶ روز
مقصد:استانبول
ایران ایر
۱٫۶۸۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول آبان ( 3 شب )

تور استانبول آبان ( 3 شب )
۳ شب و ۴ روز
مقصد:استانبول
atlasglobal
۱٫۳۹۰٫۰۰۰تومان + ۳۰دلار
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics