منو

تاریخ رفت : ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
تاریخ برگشت : ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۵ شب و ۶ روز
سفر هوایی - معراج
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
استانبول
5 شب
تاریخ رفت:
2 و 4 و 7 و 9 و 11 فروردین

تاریخ برگشت:
7 و 9 و 12 و 14 و 16 فروردین

4 و 11 فروردین : 19:40 به 23:45

29 اسفند و 7 فروردین : 13:30 به 17:50

2 و 9 فروردین : 19:40 به 17:50

نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Gorur Hotel / B.B
۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Sabena Hotel / B.B
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Arach Hotel / B.B
۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Prens Hotel / B.B
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Alfa Hotel / B.B
۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Dora Hotel / B.B
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Lion Hotel / B.B
۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Seminal / B.B
۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Klas Hotel / B.B
۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik Hotel / B.B
۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Sisli / B.B
۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Marriott Sisli / B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Nish Palas / B.B
۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti / B.B
۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Hyatt / B.B
۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Ciragan Palace / B.B
۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت پرواز معراج - 5 شب اقامت در هتل - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری همراه با ناهار - بیمه مسافرتی


مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار


توضيحات

قابل توجه مسافرین محترم : با کلیک بر روی نام هتل در تور استانبول حتما موقعیت و اطلاعات هتل ها را مشاهده نمایید .

1. پرواز و هتل چارتر و در صورت کنسلی غیر قابل استرداد می باشد.

2. نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.

3. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده
و آژانس زیما سفر پارس در این مورد هیجگونه مسئولیتی ندارد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.

5. پرداخت 50% نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور استانبول معراج ( 7 شب )

تور استانبول معراج ( 7 شب )

۷ شب و ۸ روز

۴٫۰۷۵٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:استانبول
معراج
۴٫۰۷۵٫۰۰۰تومان

تور استانبول معراج ( 3 شب )

تور استانبول معراج ( 3 شب )

۳ شب و ۴ روز

۳٫۴۹۵٫۰۰۰تومان
۳ شب و ۴ روز
مقصد:استانبول
معراج
۳٫۴۹۵٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics